VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI BURDA Media 2000 s.r.o. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti obchodní společnosti BURDA Media 2000 s.r.o., IČ: 256 11 518, a všech jejích zákazníků, a to zejména předplatitelů časopisů vydávaných BURDA Media 2000, účastníků akcí a soutěží pořádaných BURDA Media 2000, registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek, jejichž provozovatelem je BURDA Media 2000, a všech dalších osob využívajících jí poskytované služby (dále jen „zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných ze strany BURDA Media 2000.


PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

B.1 Podmínky používání internetových stránek

Ustanovení tohoto článku Všeobecných podmínek upravuje podmínky užívání internetových stránek, resp. softwarových aplikací umístěných na Internetu (dále jen „internetové stránky“), jejichž provozovatelem je BURDA Media 2000.
Zákazník, který navštíví internetové stránky, je povinen seznámit se těmito Všeobecnými podmínkami. Jakýmkoli dalším užitím internetových stránek poté, co se zákazník seznámil či měl možnost seznámit s Všeobecnými podmínkami, vyjadřuje zákazník svůj souhlas se všemi ustanoveními těchto Všeobecných podmínek.
Přístup na internetové stránky může být ze strany BURDA Media 2000 úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních a jiných kontaktních údajů zákazníka. Pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části E. těchto Všeobecných podmínek.
BURDA Media 2000 je držitelem majetkových autorských práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, nebo oprávněným uživatelem všech součástí internetových stránek, a to zejména textů, grafiky, multimediálního obsahu, jakož i zdrojového kódu softwarových aplikací, které tvoří součást internetových stránek. Zákazník prohlížením internetových stránek a užíváním softwarových aplikací na nich umístěných nezískává oprávnění užívat obsah internetových stránek či jejich součásti jakýmkoli jiným způsobem, než který je výslovně uveden na internetových stránkách nebo který jednoznačně vyplývá z účelu příslušné internetové prezentace nebo softwarové aplikace.
Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetových stránkách, s výjimkou zveřejnění těchto Všeobecných podmínek, nemá povahu právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi BURDA Media 2000 a zákazníkem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

B.2 Odpovědnost BURDA Media 2000 za obsah

BURDA Media 2000 neodpovídá za aktuálnost, přesnost a věcnou správnost veškerých informací zveřejněných na internetových stránkách. BURDA Media 2000 si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah takto zveřejněných informací.
BURDA Media 2000 odpovídá za obsah internetových stránek. BURDA Media 2000 však neodpovídá za obsah jakýchkoli jiných internetových prezentací, které neprovozuje a na něž pouze umožňuje přístup prostřednictvím odkazů na internetových stránkách, ani za obsah jakýchkoli částí internetových stránek, na jejichž obsah nemá vliv, zejména za obsah příspěvků uživatelů internetových stránek a za obsah reklamy či jiné propagace, která je umísťována na internetových stránkách třetí stranou.
BURDA Media 2000 je oprávněn kdykoliv odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek nebo svým obsahem neodpovídá oprávněným zájmům BURDA Media 2000, zejména obsah klamavý a nepravdivý, hanobící některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu nebo obsah, který veřejně propaguje násilí nebo jiné protiprávní jednání nebo podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod.

B.3 Povinnosti zákazníka při užívání internetových stránek

Zákazník se zavazuje, že při užívání internetových stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Všeobecnými podmínkami, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva BURDA Media 2000 ani ostatních uživatelů.
Zákazník není oprávněn zejména:
  • zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technických parametrů internetových stránek bez souhlasu poskytovatele;
  • porušovat zabezpečení internetových stránek;
  • bránit jiným uživatelům v užívání internetových stránek;
  • využívat internetové stránky k rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv a hoaxů;
  • zanést na internetové stránky viry či jakékoli jiné nebezpečné či škodlivé programy;
  • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů;
  • pokoušet se získat přístup k těm součástem internetových stránek, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s obsahem, který je v rozporu s právním řádem české republiky, zejména který hanobí některý národ nebo jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo který veřejně podněcuje k nenávisti k vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod;
  • zveřejňovat na stránkách texty nebo obrázky s pornografickým obsahem.
V případě, že zákazník poruší své povinnosti při užívání internetových stránek, je BURDA Media 2000 oprávněn znemožnit mu přístup na internetové stránky a odstranit jakoukoli součást obsahu internetových stránek, která je důsledkem porušení tohoto porušení povinností.

B.4 Souhlas s užitím příspěvků

Umístí-li zákazník BURDA Media 2000 na internetové stránky s souvislosti s jejich dovoleným užitím v elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje BURDA Media 2000 svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech BURDA Media 2000 a jejich zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkách a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy BURDA Media 2000), včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.
V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje zákazník BURDA Media 2000 svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v odst. 1.13. těchto Všeobecných podmínek.
Veškerá oprávnění dle článku B.4 těchto Všeobecných podmínek uděluje zákazník BURDA Media 2000 bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení.
Tím, že zákazník umístí své příspěvky na internetové stránky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout BURDA Media 2000 veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým, je BURDA Media 2000 oprávněna požadovat po zákazníkovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že BURDA Media 2000 prohlášení zákazníka za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.
BURDA Media 2000 si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít a z internetových stránek odstranit, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s povinnostmi zákazníka dle odst. 1.11. těchto Všeobecných podmínek.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik otištění Všeobecných podmínek v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Media 2000 nebo umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek BURDA Media 2000. Tyto Všeobecné podmínky je oprávněna měnit či doplňovat pouze BURDA Media 2000. BURDA Media 2000 je oprávněna Všeobecné podmínky měnit kdykoliv. BURDA Media 2000 oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Media 2000 nebo na internetových stránkách. Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek vyjádří zákazník tím, že bude produkty a služby BURDA Media 2000 nadále používat.
Datum vydání: 12.1.2009
BURDA Media 2000 s.r.o.