Obecná pravidla marketingových soutěží

Společnost Burda International CZ s.r.o. organizuje a pořádá (dále také „pořadatel“) ve svých časopisech či na svých webových stránkách marketingové soutěže, kterých se čtenáři mohou účastnit při splnění podmínek v daném časopise a u dané soutěže uvedených. Tyto soutěže jsou vždy jednoho z následujících typů:
 1. Znalostní a vědomostní
 2. Kreativní a dovednostní
 3. Výkonnostní
(dále také „soutěže“)

Pokud není v pravidlech dané soutěže uvedeno jinak, výběr výherců ze soutěžících u typu ad 1) se určuje na základě rychlosti a správnosti odpovědi, a to tak, že vyhrává vždy počet výherců uvedený v časopise, resp. v pravidlech konkrétní soutěže, který nejrychleji, správně a způsobem v pravidlech soutěže určeným zodpověděl, odeslal či vykonal požadované. U typu soutěží ad 2) se výherci určují na základě úsudku několikačlenné poroty složené z členů redakce daného časopisu, pokud není stanoveno v daném časopisu a v pravidlech dané soutěže jinak, a to vždy v počtu u dané soutěže a v časopise určeném. U typu soutěží ad 3) se výherci určují na základě rychlosti či výkonnosti, tzn., že vyhrávají účastníci s nejrychlejší či zadání soutěže nejvíce odpovídající odpovědí a vždy v počtu v časopise a v pravidlech dané soutěže určeném.

K odeslání výher vítězům soutěže dojde zpravidla nejpozději do 60 dnů od uveřejnění jmen výherců v tištěném časopise či na webových stránkách společnosti Burda International CZ s.r.o. a to na základě poskytnutí souhlasu účastníka soutěže ke zpracování osobních údajů podrobněji specifikovaném ve VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Burda International CZ s.r.o. uveřejněných na webových stránkách Burda International CZ s.r.o.

Dále platí:
 1. Pořadatel má právo změnit výhru v případě vyčerpání zásob, poškození výhry nebo pokud výhra v době předání, resp. odeslání výherci již nesplňuje hygienické normy.
 2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv zrušit soutěž bez uvedení důvodů, jejím účastníkům není povinen poskytovat a neposkytuje žádné náhrady za zrušení soutěže.
 3. Provozovatel má právo na vyřazení účastníků, kteří nehrají „FAIR-PLAY“ nebo jejich účast v soutěži probíhá v rozporu s dobrými mravy.
 4. Každý účastník marketingové či předplatitelské soutěže, který alespoň 1x vyhraje v soutěži daného titulu, se po dobu půl roku či zbytek stejného předplatitelského období nemůže zapojit do další soutěže daného titulu, a to v rámci zachování FAIR-PLAY. 
 5. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a osoby blízké pořadatele.
 6. Soutěžní SMS a emaily zaslané ze shodného telefonního čísla a shodného emailu budou ze soutěže vyřazeny. Dále budou ze soutěže vyřazeni účastníci, kteří neuvedou kompletní kontaktní údaje.
 7. V případě, že se nepodaří výhru doručit výherci, zejména pokud si výhru nepřevezme v řádném termínu u doručovací společnosti, výhra propadá ve prospěch pořadatele.
 8. Pořadatel neodpovídá za případné poškození výhry vzniklé během doručování a dále neodpovídá za nedoručení výhry ze strany doručovací společnosti.
 9. Svou účastí v soutěži soutěžící vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. a uděluje souhlas s poskytnutím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb a průzkumu trhu, a to na dobu 10 let, případně až do odvolání svého souhlasu, a souhlasí se zveřejňováním svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích, na propagačních materiálech pořadatele a na internetových stránkách pořadatele.

  Hlasováním, tj. odesláním SMS či emailu, účastník soutěže uděluje pořadateli souhlas se zpracováním a zveřejněním poskytnutých osobních údajů v rozsahu uvedeném v podrobných pravidlech a pravidla schvaluje.
   
 10. Soutěžící svou účastí v soutěži rovněž uděluje ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. souhlas k e-mailovému a telefonickému kontaktování a zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.
 11. Pokud pravidla soutěže nestanoví jinak, soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 18let s doručovací adresou na území České republiky.
 12. Kritéria pro vyhodnocení marketingových soutěží se volí individuálně na základě výkonu, vědomosti nebo dovednosti. Přesná specifikace je vždy uvedena u jednotlivých soutěží.
Konkrétní pravidla té které marketingové soutěže jsou uvedena vždy u příslušné soutěže, resp. v materiálech soutěže.

Obecná pravidla SMS soutěží (coby jeden z typů marketingových soutěží):

Společnost Burda International CZ s.r.o. organizuje a pořádá SMS soutěže ve svých časopisech, kde je výslovně uvedeno, že pořadatelem je společnost Burda International CZ s.r.o.
 • Cena SMS je 10 Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak.
 • Hlasovat lze pouze v ČR.
 • SMS službu poskytuje Burda International CZ s.r.o.
 • Technicky zajišťuje Airtoy, a. s.. Infolinka +420 602 777 555. www.platmobilem.cz
 • Info-e-mail: smssouteze [at] burda.cz.
 • U výherní SMS čtenáři souhlasí s tím, aby osobní údaje poskytnuté v rámci soutěže vedlo vydavatelství, tedy pořadatel ve své databázi.
 • Osobní údaje nebudou využity pro obchodní účely, nebudou jinde uveřejněny a nebudou poskytnuty třetí osobě, výjimkou je předání údajů potřebných k odeslání či předání výher třetí osobou.
 • U nevýherních SMS budou údaje skartovány.
 • Na výhru není právní nárok.
 • Není-li uvedeno jinak, soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 15 let a to s prokazatelným souhlasem zákonného zástupce.
 • Text SMS zprávy prosím pište bez diakritických znamének (bez háčků a čárek).
 • Délka SMS odpovědi nesmí přesáhnout 160 znaků.
 • Soutěž běží v období XX.XX.XX 00:00 do XX:XX:XX 23:59, tak jak je vedeno v časopise.
 • Je možná pouze jedna výhra na jednoho účastníka v příslušné soutěži nebo křížovce.
 • Odpovědi na naše SMS soutěže a vyluštěné křížovky lze také zasílat na e-mailovou adresu: soutezime [at] burda.cz.
 • Do předmětu prosím uvádějte časopis, se kterým soutěžíte např. Katka 5/2013. Pro zařazení do vyhodnocení musí být text mailové zprávy pouze tvar SMS uvedený v časopise např. HRA KA5B A Jana*Novakova*Tovarni*9*Turnov*21122.
Obecná pravidla SMS soutěží pořádaných cizími subjekty, které technicky zajišťuje Burda International CZ s.r.o.:
 • Cena SMS je 10 Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak.
 • Hlasovat lze pouze v ČR.
 • SMS službu poskytuje Burda International CZ s.r.o.
 • Technicky zajišťuje Airtoy, a. s.. Infolinka +420 602 777 555. www.platmobilem.cz
 • Info-e-mail: smssouteze [at] burda.cz.
V případě odlišného znění pravidel konkrétní marketingové akce a těchto obecných pravidel marketingových soutěží má přednost znění pravidel příslušné marketingové akce.

Datum vydání: 25.4.2016
Burda International CZ s.r.o.