Zásady ochrany soukromí BurdaMedia Extra s.r.o

Zásady ochrany soukromí BurdaMedia Extra s.r.o

Přečtěte si prosím, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji, pokud:
  - se jako fyzická osoba účastníte našich soutěží nebo jiných akcí nebo odebíráte naše časopisy nebo jiné služby, například odebíráte newslettery, nebo
  - pokud s námi přímo či nepřímo spolupracujete.
Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech včetně informace o tom, že můžete kdykoliv odmítnout zasílání našich newsletterů.

1. Na úvod: Kdo jsme a co děláme a některé důležité pojmy

Jsme společnost BurdaMedia Extra s.r.o., IČO: 15273598, Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (dále jen Burda nebo my). Vydáváme časopisy, které si můžete koupit jednotlivě nebo objednat u nás nebo našich partnerů formou předplatného (Předplatné), pořádáme soutěže a další akce, které zpravidla souvisí s tematikou jednoho nebo více našich časopisů (Akce) a dále provozujeme internetové stránky, mobilní aplikace a profily na sociálních sítích, které zpravidla souvisí s tematikou jednoho nebo více našich časopisů nebo Akcí. Pokud si objednáte Předplatné, registrujete se nebo účastníte na Akci nebo pokud používáte naše webové stránky, mobilní aplikace nebo profily na sociálních sítích, stáváte se naším zákazníkem a my (někdy spolu s partnery) Vám poskytujeme určitá plnění. Podmínky našeho smluvního vztahu s Vámi se řídí aktuálními Obchodními podmínkami Burda, dostupnými z webové stránky www.burda.cz/dokumenty (Obchodní podmínky) a pokud existují, pak i podrobnějšími podmínkami pro danou soutěž nebo jinou Akci (Podmínky Akce) nebo pro danou webovou stránku či mobilní aplikaci. Vždy si prosím přečtěte tyto dokumenty, ať víte, jaké jsou celkové podmínky naší spolupráce (Obchodní podmínky a Podmínky Akce, případně i podmínky webové stránky či mobilní aplikace označujeme společně jako Podmínky). Pokud Podmínky neurčí jinak, jsou naše služby určené jen pro osoby starší než 18 let a mladší osoby je nesmí využívat bez souhlasu zákonného zástupce. V takových případech musí zástupce potvrdit i souhlas se zpracováním údajů, pokud je vyžadován (to se týká vyžádaných exkluzivních nabídek a citlivých údajů).

Kdybyste se nás chtěli zeptat na cokoliv v souvislosti se zpracováním Vašich údajů, napište nám na gdpr [at] burda.cz

Orientace v tomto dokumentu:
Chceme Vás o zpracování Vašich údajů informovat co nejpřehledněji:
- Informace jsme rozdělili podle jednotlivých aktivit zpracování. U každé aktivity najdete srozumitelný základní popis a dále strukturovanou informace o dané aktivitě:
     - účel zpracování (proč s údaji pracujeme), 
     - právní základ (co nás ke zpracování opravňuje), 
     - jaké kategorie osobních údajů zpracováváme,
     - kategorie příjemců (komu můžeme Vaše údaje předat),
     - doba zpracování.
- Kde je to prakticky proveditelné, uvádíme i konkrétní příklady
- Podle toho, v jaké konkrétním vztahu s námi jste, se Vás nemusí týkat všechny aktivity zpracování. 
 
Pomocí tohoto obsahu můžete rovnou skočit na konkrétní aktivitu nebo na jinou informaci, která Vás zajímá,
například na poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním:
  
Obsah
2. Kdo s Vašimi údaji pracuje
3. Jednotlivé aktivity, při kterých s Vašimi údaji pracujeme:
3.1 Dodání předplaceného časopisu nebo jiného obsahu, který si objednáte
3.2 Účast na soutěži nebo další Akci a její vyhodnocení
3.3 Užití výstupů z Akce
3.4 Vydávání a archivace článků
3.5 Zjednodušená registrace přes profily Google, Facebook nebo Apple
3.6 Další plnění povinností podle Podmínek
3.7 Funkce Aplikace založené na Vaší poloze a podmíněné Vaším souhlasem
3.8 Zasílání newsletterů s Vaším souhlasem
3.9 Zasílání nabídek na naše podobné služby
3.10 Propagace našich služeb
3.11 Zlepšování našich služeb
3.12 Analýza užití našich aplikací a webových stránek
3.13 Ochrana našich práv a našeho majetku
3.14 Plnění právních povinností
3.15 Užití citlivých údajů k vyhodnocení Akce nebo poskytnutí plnění na základě Vašeho souhlasu
3.16 Spolupráce s obchodními partnery
3.17 Dodání předplaceného elektronického časopisu nebo jiného digitálního obsahu, který si objednáte
4. Další informace: Zdroj a místo zpracování
5. Cookies a další síťové identifikátory
6. Vaše práva
 
 
 
2. Kdo s Vašimi údaji pracuje 

Správcem Vašich údajů je Burda, protože rozhoduje o tom, jaké údaje se zpracují a proč (určuje účel zpracování). Výjimečně může být správcem i partner některé naší Akce, pokud Vás o tom výslovně informujeme v Podmínkách Akce. Každý takový partner jako správce má zpravidla vlastní zásady ochrany soukromí, kterými se také může řídit zpracování Vašich údajů z jeho strany.

Většinou jsou ale partneři v roli zpracovatelů, protože s Vašimi údaji pracují jen podle našich pokynů. Může jít například o partnera soutěže, který posílá ceny výhercům soutěže. Takovému partnerovi pro zaslání ceny předáme Vaše jméno, adresu a informaci o tom, co Vám má doručit. Identifikaci konkrétních partnerů ke každé Akci (pokud mají přístup k Vašim údajům) najdete v Podmínkách Akce.

Jak je to běžné, Burda k různým svým činnostem používá dodavatele, kteří mohou při dodání služeb pracovat i s Vašimi osobními údaji. Se zpracovateli vždy uzavíráme smlouvu, kde si sjednáme pravidla, která musí dodavatel při práci s Vašimi údaji dodržet.

Výjimečně, pokud k tomu budeme mít zákonnou povinnost, můžeme údaje předat i státním orgánům.
 
3. Jednotlivé aktivity, při kterých s Vašimi údaji pracujeme:

3.1 Dodání předplaceného časopisu nebo jiného obsahu, který si objednáte
 
Shrnutí: Údaje, které nám předáte při objednávce a zaplacení Předplatného nebo dalšího plnění použijeme, abychom zkontrolovali zaplacení Předplatného nebo platby za další obsah, například za knihy z našeho e-shopu, dodali Vám časopis v listinné nebo elektronické podobě, další obsah a případně dodali dárek nebo další související plnění podle Podmínek.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů Vám časopis a další plnění nemůžeme dodat.
Účel: Dodání časopisu nebo jiného obsahu, který si objednáte, a souvisejících služeb, například informování o konci předplatného, a dále související organizační komunikace s Vámi.
Právní základ: Plnění smlouvy s Vámi, před dokončením objednávky jde o jednání o smlouvě.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Údaje o objednaném plnění (jaký časopis si předplácíte).
Údaje o plnění (co už jsme Vám dodali).
Platební údaje (způsob Vaší platby, údaj, zda už jste zaplatili).
Komunikace ohledně objednávky a plnění.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s objednávkou a vypořádání Předplatného a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- SEND Předplatné spol. s r.o., společnost, která pro nás zajišťuje objednávky Předplatného a zasílání časopisů,
- Mail Step a.s., společnost, která pro nás zajišťuje dodávky z e-shopu,
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a      emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.Poskytovatelé přepravních služeb jako samostatní správci, například Česká pošta.
Doba zpracování: Po dobu trvání Předplatného a do vypořádání plnění z Předplatného.
 
3.2 Účast na soutěži nebo další Akci a její vyhodnocení
Shrnutí: Vaše údaje použijeme k tomu, abychom mohli splnit své povinnosti podle Podmínek Akce. U soutěží zejména proto, abychom mohli z poskytnutých údajů vyhodnotit, zda máte podle Podmínek Akce nárok na nějakou výhru a pokud ano, abychom Vám takovou výhru mohli my nebo partner Akce poskytnout. K plné účasti na některých Akcí je nutná aplikace, ve které si vytvoříte uživatelský účet.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí se nemůžete Akce úspěšně účastnit.
Účel: Organizace Akce, včetně jejího vyhodnocení a splnění Podmínek Akce.
Právní základ: Plnění smlouvy s Vámi, před dokončením registrace jde o jednání o smlouvě.
Pokud jste ve formuláři uvedli i údaje o zdravotním stavu (například o problémech s pletí) a dali jste nám souhlas k jejich zpracování, pak je právním základem Váš souhlas.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Údaje o Vašem plnění podmínek Akce, včetně případných výstupů, které do soutěže posíláte.
Údaje o plnění (co už jsme Vám dodali).
Komunikace ohledně objednávky a plnění.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s Akcí a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- partnery Akce, kteří poskytují výhru nebo s námi jinak spolupracují
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Po dobu trvání Akce a do vypořádání plnění z Akce. U opakovaných Akcí s použitím aplikace pak i po skončení Akce do zrušení Vaší registrace, o kterou nás můžete kdykoliv požádat. 
 
3.3 Užití výstupů z Akce
Shrnutí: Pokud jste se podle Podmínek Akce zavázali, že jako účastník Akce nebo jako výherce Akce budete pro Burdu účinkovat ve fotoreportáži, video reportáži nebo jiným způsobem nebo že vytvoříte nějaké autorské dílo, a že Burda může udělit k takovému výstupu licenci dalším osobám, pak s Vašimi údaji budeme my a případně i další držitel licence pracovat při plnění tohoto Vašeho závazku. K tomu můžeme my a případně partner nebo jiný držitel licence použít v dohodnutém rozsahu Vaše údaje, které jste nám předali při přihlášení na Akci nebo které nám předáte během Akce a údaje o Vaší účasti a výsledku v Akci. Takové užití je plněním smlouvy a zároveň naším oprávněným zájmem.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí se nemůžete Akce úspěšně účastnit.
Účel: Využití práv k autorskému dílu či uměleckému výkonu.
Právní základ: Plnění smlouvy s Vámi.
Oprávněný zájem, který spočívá v plnohodnotném využití práv, která jste nám udělili.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Údaje o Vašem plnění podmínek Akce, zejména případná díla a další výstupy, které do soutěže posíláte nebo se na nich podílíte v rámci Akce.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- partnery Akce, kteří poskytují výhru nebo s námi jinak spolupracují
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Po dobu trvání našich oprávnění.
 
3.4 Vydávání a archivace článků
 
Shrnutí: Pokud jste nám poskytli informace, fotky či jiné příspěvky a podklady pro článek nebo jiný obsah našeho časopisu nebo jste nám umožnili si takové podklady pořídit, použijeme je v souladu s Obchodními podmínkami a naší případnou dohodou k takovému užití. Zejména je použijeme v rámci naší novinářské činnosti v článku nebo jiném příspěvku, a to i opakovaně, v našich různých časopisech, na webových stránkách a profilech sociálních sítí či jiným obdobným způsobem. Takové užití je naším oprávněným zájmem a může být i plněním smlouvy. Při novinářské činnosti můžeme svou informační povinnost o zpracování osobních údajů splnit také tím, že se naši redaktoři označením nebo ústně přihlásí k Burdě nebo k vydávanému časopisu.
Poskytnutí údajů je dobrovolné.
Účel: Vydávání článků a dalšího obsahu.
Právní základ: Oprávněný zájem, který spočívá ve využití podkladů pro podnikání.
Plnění smlouvy s Vámi.
Kategorie osobních údajů: Poskytnuté informace, fotky či jiné příspěvky a podklady pro článek.
Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Po dobu trvání našich oprávnění.
 
3.5 Zjednodušená registrace přes profily Google, Facebook nebo Apple

 
Shrnutí: Pro vytvoření uživatelského účtu, kterým získáte přístup k obsahu a funkcím našich aplikací pro různé Akce (aktivita 3.2) můžeme s Vaším svolením pro rychlejší a pohodlnější registraci použít údaje z Vašeho profilu ve službách společností Google Ireland Ltd (Google ID), Facebook Inc. (Facebook ID) nebo Apple Computer Limited (Apple ID).
Poskytnutí údajů je dobrovolné, místo registraci přes Google ID, Facebook ID nebo Apple ID si můžete vytvořit uživatelský účet přímo v aplikaci.
Účel: Rychlejší a pohodlnější vytvoření uživatelské účtu v aplikaci.
Právní základ: Oprávněný zájem na rychlejší registraci potom, co dáte poskytovali daného profilu (Google ID, Facebook ID nebo Apple ID) souhlas ke sdílení údajů s naší aplikací.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, přezdívka, profilová fotografie, podle nastavení sdílení informací z daného profilu (Google ID, Facebook ID nebo Apple ID)
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Odyzeo, spol. s r. o., společnost, která je dodavatelem aplikace
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Do zrušení Vaší registrace.
 
3.6 Další plnění povinností podle Podmínek

 
Shrnutí: Podmínky mohou obsahovat i další vzájemné povinnosti nás, Vás nebo partnerů dané Akce. Pokud je to k jejich splnění potřeba, budeme pracovat s osobními údaji, které jste nám při objednávce nebo použití našich služeb předali nebo s údaji o Vašem užívání služby. Například pokud jsme se v Podmínkách zavázali, že Vás budeme informovat o konci předplatného, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji a informací o Vašem předplatném.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů Vám plnění nemůžeme dodat.
Účel: Dodání dalšího plnění podle Podmínek.
Právní základ: Plnění smlouvy s Vámi.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Údaje o objednaném plnění.
Údaje o plnění (co už jsme Vám dodali).
Platební údaje (pokud jde o placené plnění).
Komunikace ohledně plnění.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:

- partnery Akce, kteří poskytují výhru nebo s námi jinak spolupracují
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Po dobu trvání smluvního vztahu ohledně plnění.

3.7 Funkce aplikace založené na Vaší poloze a podmíněné Vaším souhlasem
 
Shrnutí: V rámci aplikací, které vydáváme pro některé Akce (například Dny Marianne) můžete pro využívání některých funkcionalit udělit přímo v aplikaci souhlas se sdílením polohy Vašeho zařízení. Jde například o filtr, který umožňuje hledat slevové nabídky okolních kamenných obchodů zapojených do Akce.
Sdílení údajů o poloze je dobrovolné, neudělení souhlasu však brání využívání dané funkce v aplikaci.
Účel: Správné fungovaní funkce založené na poloze zařízení.
Právní základ: Souhlas.
Kategorie osobních údajů: Údaje o poloze zařízení.
Kategorie příjemců: Nejsou.
Doba zpracování: Informaci o poloze použijeme pouze pro danou funkci, například k aktuálnímu filtrování nabídek. Dále s touto informací nepracujeme. Sdílení polohy s Aplikací můžete kdykoliv zakázat, tím svůj souhlas odvoláte.
 
3.8 Zasílání newsletterů s Vaším souhlasem
 
Shrnutí Pokud chcete dostávat i další zajímavé a exkluzivní nabídky, můžete nám udělit souhlas k takovému užití Vašich osobních údajů. Pak Vám můžeme posílat i nabídky na další Akce a služby a nabídky od různých dalších obchodních partnerů (i od těch ale nabídky zasíláme my, Vaše údaje jim nepředáváme). Takové zasílání není bez Vašeho souhlasu možné a Vy svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat poštou, emailem nebo odkazem v emailu s každou nabídkou. Abychom zajistili, že pro Vás nabídky budou zajímavé, můžeme k tomu použít údaje, které jste nám předali při objednávce nebo používání našich služeb a případně další informace o Vašem používání našich služeb. Zasílání nabídek můžete kdykoliv odmítnout.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů Vám newslettery nemůžeme dodat.
Emaily s nabídkami jsou obchodním sdělením podle zvláštního zákona. Burda Vám je může posílat, protože jste s tím souhlasili.
Účel: Zasílání newsletterů.
Právní základ: Souhlas.
Kategorie osobních údajů: Emailová adresa.
Údaje o objednaném newsletteru nebo tématech, kterých se newsletter má týkat.
Údaje o tom, že newsletter odmítnete.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Mailkit s.r.o. jako dodavatel řešení pro zasílání newsletterů
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Dokud neodmítnete zasílání. Po odmítnutí pracujeme jen s informací, že jste zasílání newsletterů odmítli.
 
3.9 Zasílání nabídek na naše podobné služby
Shrnutí: I když jste nám k tomu nedali zvláštní souhlas, můžeme Vám posílat poštou nebo emailem zprávy, které se týkají služeb nebo výrobků podobným těm, které jste si u nás objednali. Objednávkou je i přihláška na Akci, včetně soutěže. K zasílání nabídek použijeme Vaše kontaktní informace, které máme z objednávky, a pokud používáte další služby nebo odebíráte další časopisy od Burdy, pak můžeme použít i tyto informace, abychom vždy věděli, že Vám posíláme jen nabídky na služby podobné těm, které jste si objednali. Zasílání nabídek můžete kdykoliv odmítnout.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů nemůže proběhnout objednávka zboží nebo služby.
Emaily s nabídkami jsou obchodním sdělením podle zvláštního zákona. Burda Vám je může posílat, protože jste naším zákazníkem.
Účel: Zasílání nabídek ohledně podobného plnění.
Právní základ: Oprávněný zájem spočívající v propagaci služeb.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email)
Údaje o objednaném plnění a tématech, kterých se nabídka může týkat.
Údaje o tom, že zasílání nabídek odmítnete.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Mailkit s.r.o. jako dodavatel řešení pro zasílání newsletterů
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Dokud neodmítnete zasílání. Po odmítnutí pracujeme jen s informací, že jste zasílání nabídek odmítli.
 
3.10 Propagace našich služeb
 
Shrnutí: Naše služby můžeme propagovat například tak, že zveřejníme fotku, video nebo jiný záznam z Akce přístupné veřejnosti, na které můžete být rozpoznatelní. K tomu použijeme jen Vaši fotografii nebo videozáznam nebo jiný záznam bez dalších informací o Vás, což zpravidla ani není osobní údaj. Pokud by se o osobní údaj jednalo, je takové užití oprávněným zájmem.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, pokud nechcete být na záznamu, neúčastněte se našich Akcí.
Účel: Propagace služeb Burdy zveřejněním záznamu z Akce.
Právní základ: Oprávněný zájem spočívající v propagaci služeb, včetně dalších ročníků dané Akce.
Kategorie osobních údajů: Záznamy z Akce.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu,
- partneři dané Akce, kteří záznamy mohou použít v souvislosti s propagací Akce, včetně jejích dalších ročníků, a v souvislosti se zpravodajstvím z Akce.
Doba zpracování: Do uplynutí 10 let od skončení Akce, ledaže nám právní předpis ukládá delší nebo naopak kratší dobu.
 
 
3.11 Zlepšování našich služeb

 
Shrnutí: Můžeme vyhodnocovat úspěšnost našich služeb a Akcí například tím, že sledujeme, zda se k nám vrátíte. K tomu můžeme použít údaje o Vašem používání našich služeb. Můžeme pro Vás udělat naše služby pohodlnější tím, že při objednávce nové služby využijeme Vaše údaje z předchozích objednávek.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, podrobně je to popsáno v aktivitách výše.
Účel: Zlepšování služeb.
Právní základ: Oprávněný zájem na zlepšování služeb.
Kategorie osobních údajů: Informace o používání našich služeb.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Do uplynutí 10 let od skončení Akce nebo Předplatného, ledaže nám právní předpis ukládá delší nebo naopak kratší dobu.
 
3.12 Analýza užití našich aplikací a webových stránek
Shrnutí: S Vaším souhlasem můžeme analyzovat Vaše užívání našich webových stránek a aplikací a u aplikací můžeme využít i analytiku dostupnou pro daný operační systém.
Poskytnutí údajů je dobrovolné.
Účel: Zlepšování služeb.
Právní základ: Souhlas.
Kategorie osobních údajů: Informace o používání našich webových stránek a aplikace.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Do odvolání souhlasu.
 
 
3.13 Ochrana našich práv a našeho majetku

 
Shrnutí: Vaše kontaktní údaje a údaje o Vašem používání našich služeb můžeme použít v případě sporu ohledně nároků z Akce nebo Předplatného a další ochraně našich práv a majetku.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, podrobně je to popsáno v aktivitách výše.
Účel: Ochrana práv a majetku.
Právní základ: Oprávněný zájem na ochraně práv a majetku.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje.
Informace o používání našich služeb.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Poskytovatelé prostor, kde pořádáme Akce
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Do uplynutí 10 let od skončení Akce nebo Předplatného, ledaže nám právní předpis ukládá delší nebo naopak kratší dobu.
 
3.14 Plnění právních povinností
Shrnutí: Vaše osobní údaje můžeme použít k plnění našich právních povinností. Například pokud odmítnete zpracování údajů k zasílání obchodních sdělení, budeme s touto informací a Vašimi kontaktními údaji pracovat tak, abychom Vám již žádná takto odmítnutá obchodní sdělení neposlali. Pokud uplatníte práva podle předpisů na ochranu osobních údajů nebo jiná práva, budeme s Vašimi údaji pracovat v rozsahu nutném pro splnění našich povinností.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, podrobně je to popsáno v aktivitách výše.
Účel: Plnění právní povinnosti.
Právní základ: Plnění právní povinnosti.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje.
Informace o používání našich služeb.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- auditorská společnost;
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Po dobu trvání právní povinnosti.
 
3.15 Užití citlivých údajů k vyhodnocení Akce nebo poskytnutí plnění na základě Vašeho souhlasu
Shrnutí: Burda zpravidla nepracuje s žádnými citlivými údaji (to jsou například údaje o zdraví, politických názorech nebo náboženském přesvědčení). Jedinou výjimkou mohou být informace o zdravotním stavu. Například u různých Akcí zaměřených na kosmetiku se Vás my nebo další osoby spolupracující na Akci můžeme ptát na stav Vaší pleti nebo na alergie. Děláme to jen v případě, že informace jsou potřebné k vyhodnocení Akce nebo k plnění podle Podmínek Akce. V takových případech Vás požádáme o souhlas se zpracováním těchto citlivých údajů.
Souhlas je vždy dobrovolný a můžete ho kdykoliv odmítnout. Může se ale stát, že bez souhlasu nebude možné Vám poskytnout plnění podle Podmínek Akce. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí se nemůžete Akce úspěšně účastnit.
Účel: Organizace Akce, včetně jejího vyhodnocení a splnění Podmínek Akce.
Právní základ: Souhlas.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Zdravotní údaje (například informace o problémech s pletí), pokud je výslovně uvedeno v Podmínkách Akce
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- partnery Akce, kteří poskytují výhru nebo s námi jinak spolupracují
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Po dobu trvání Akce a do vypořádání plnění z Akce, pokud předtím svůj souhlas odvoláte, pak jen do takového odvolání.
 
3.16 Spolupráce s obchodními partnery
 
Shrnutí: Pokud jste naším obchodním partnerem nebo jeho zaměstnancem či spolupracovníkem, pracujeme s Vašimi kontaktními údaji a s údaji o naší spolupráci s partnerem k realizaci a rozvíjení naší spolupráce.
Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez nich bychom nemohli obchodní spolupráci realizovat.
Účel: Obchodní spolupráce a její rozvoj.
Právní základ: U obchodních partnerů – fyzických osob: Plnění smlouvy, jednání o smlouvě a oprávněný zájem na efektivní spolupráci a jejím rozvoji.
U zaměstnanců nebo spolupracovníků obchodních partnerů: Oprávněný zájem realizaci spolupráce, efektivní spolupráci a jejím rozvoji.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje (například Vaše jméno, adresa, email).
Údaje o obchodní spolupráci.
Platební údaje (pokud Vám za spolupráci platíme).
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s podnikáním a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu.
Doba zpracování: Do uplynutí 5 let od okamžiku, kdy se dozvíme o skončení naší spolupráce nebo Vašeho vztahu k našemu obchodnímu partnerovi.

3.17 Dodání předplaceného elektronického časopisu nebo jiného digitálního obsahu, který si objednáte
 
Shrnutí: Údaje, které nám předáte při vytvoření účtu na https://eshop.burda.cz/uzivatel/registrace/ nebo na https://casopis.chip.cz/uzivatel/registrace a při objednávce a zaplacení Předplatného nebo dalšího plnění použijeme, abychom zkontrolovali zaplacení Předplatného nebo platby za další obsah, například za knihy z našeho e-shopu, dodali Vám časopis v elektronické podobě, další obsah a případně dodali dárek nebo další související plnění podle Podmínek. Mobilní aplikace elektronických časopisů sbírají váš email a heslo z eshop.burda.cz a casopis.chip.cz a přenášejí mimo mobilní zařízení v šifrované podobě na servery našeho e-shopu. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez údajů Vám časopis a další plnění nemůžeme dodat.
Účel: Dodání časopisu nebo jiného obsahu, který si objednáte, a souvisejících služeb, například informování o konci předplatného, a dále související organizační komunikace s Vámi.
Právní základ: Plnění smlouvy s Vámi, před dokončením objednávky jde o jednání o smlouvě.
Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje : vaše jméno, adresa, email a heslo pro přístup do vašeho účtu na eshop.burda.cz a na casopis.chip.cz.
Údaje o objednaném plnění (jaký časopis si předplácíte).
Údaje o plnění (co už jsme Vám dodali).
Platební údaje (způsob Vaší platby, údaj, zda už jste zaplatili).
Komunikace ohledně objednávky a plnění.
Kategorie příjemců: Dodavatelé, kteří nám pomáhají s objednávkou a vypořádání Předplatného a jsou našimi zpracovateli. Jde zejména o:
- SEND Předplatné spol. s r.o., společnost, která pro nás zajišťuje objednávky Předplatného a zasílání časopisů,
- Mail Step a.s., společnost, která pro nás zajišťuje dodávky z e-shopu,
- CoverPage s.r.o., společnost, která dodává a spravuje mobilní aplikace pro elektronické časopisy,
- Microsoft Ireland Operations Limited, společnost, která nám poskytuje software pro práci s dokumenty a emaily a další kancelářský software,
- jednotlivé fyzické osoby, které nám jako dodavatelé poskytují služby nutné k naplnění tohoto účelu. Poskytovatelé přepravních služeb jako samostatní správci, například Česká pošta.
Doba zpracování: Po dobu trvání Předplatného a do vypořádání plnění z Předplatného.
 

4. Další informace: Zdroj a místo zpracování

Zdrojem údajů jste zpravidla přímo Vy, dáte nám je při objednávce služeb, včetně přihlášky na Akci. Některé další údaje vznikají z našeho smluvního vztahu (například informace o dodaném plnění, informace o platbách, záznamy z Akcí). Pokud jste naším obchodním partnerem, máme informace zpravidla od Vás nebo od Vašeho zaměstnavatele.
S Vašimi údaji pracujeme v zásadě pouze v EU. Pokud výjimečně předáme údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek – bližší informace jsou na stránkách Evropské komise. To může být případ služeb od společnosti Microsoft – služby máme nastaveny tak, aby data byla uložena jen v EU, ale Microsoft může výjimečně z technických nebo zákonných důvodů data přesunout i mimo EU.

5. Cookies a další síťové identifikátory

Když používáte naše webové stránky, ukládáme my nebo třetí strany do Vašeho počítače malé identifikační soubory souhrnně nazývané cookies, které umožňují rozpoznat, že se na naše stránky vrátíte ze stejného počítače, umožňují zapamatovat si některé Vaše volby a umožňují ověřit, zda patříte do skupiny, které má být zobrazena určitá reklama. Dále používáme měřící pixely (někdy nazývané také web beacon), což jsou malé obrázky na webové stránce, které jsou určeny pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy nebo typu prohlížeče. Údaje pomocí cookies používáme k tomu (účel zpracování) abychom mohli provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.
Bez Vašeho souhlasu smíme použít jen takové cookies, které jsou nezbytné k provozu našich stránek. V tom případě je právním základem zpracování náš oprávněný zájem na provozu našich služeb. Všechny ostatní používáme jen tehdy, pokud nám k tomu dáte souhlas. V tom případě je právním základem zpracování Váš souhlas.
Bližší informace o tom, jak s cookies pracujeme, jsou k dispozici přímo u příslušného souhlasu na dané webové stránce.

6. Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů:
- Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, to znamená, že můžete požadovat informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracujeme a jak s nimi pracujeme.
- Máte právo na omezení zpracování Vašich údajů, to znamená, že údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme s nimi pracovat.
- Máte právo na opravu Vašich osobních údajů,
- Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje vymažeme pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) jejich zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
- Máte právo vznést námitku proti zpracování.
- Máte právo na přenositelnost údajů, to znamená, že Vám ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu vydáme Vaše údaje, se kterými pracujeme s Vaším souhlasem nebo k plnění smlouvy s Vámi.
Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email na gdpr [at] burda.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání nabídek, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém emailu s nabídkami, případně nám můžete námitku poslat emailem nebo dopisem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám zasílat nabídky. Pokud odmítnete zasílání jen některých nabídek, přestaneme zasílat nabídky jen v odmítnutém rozsahu. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.
 

 Aktualizováno 28.02.2024