VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI BURDA Praha spol. s r.o.

A. PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. (IČ: 15273598, sídlo Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3) a všech jejích zákazníků (dále také jako „Všeobecné podmínky“), a to zejména předplatitelů časopisů vydávaných BURDA Praha, spol. s r.o., účastníků marketingových akcí a soutěží pořádaných společností BURDA Praha spol. s r.o., registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek, jejichž provozovatelem je BURDA Praha, spol. s r.o. a všech dalších osob využívajících jí poskytované služby (dále jen „zákazník“), při poskytování a užívání veřejně dostupných služeb poskytovaných ze strany BURDA Praha, spol. s r.o. (dále také jako „BURDA Praha“).
 
Kontakt na společnost BURDA Praha, spol. s r.o., mail: backoffice.marketing [at] burda.cz; event. je možné užít kontakty uvedené na webových stránkách www.burda.cz.
 
Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která se společností BURDA Praha s.r.o. uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

B. PODMÍNKY PRO PŘEDPLATITELE

Zákazník, který má zájem o předplatné, tj. o pravidelné zasílání časopisů vydávaných BURDA Praha, vyplní a odešle BURDA Praha elektronický formulář objednávky předplatného na internetových stránkách BURDA Praha http://burda.cz/cs. Objednávku předplatného lze učinit též telefonicky u distribuční společnosti SEND Předplatné spol. s r.o.,  IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice nebo jakýmkoli jiným způsobem, který BURDA Praha jako způsob objednání předplatného určí.
 
Na internetových stránkách BURDA Praha jsou uvedeny všechny informace, o nichž je společnost BURDA Praha, spol. s r.o. povinna zákazníka informovat před odesláním formuláře objednávky ze strany zákazníka.

Pro zasílání časopisů v rámci předplatného je nezbytné, aby zákazník sdělil BURDA Praha svou doručovací a fakturační adresu. Pro případ, že by nastaly problémy s dodáním, je třeba, aby zákazník sdělil též další kontaktní údaje, a to zejména telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud má zákazník zájem, může společnost BURDA Praha sdělit i další doplňkové (nepovinné) informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany BURDA Praha.

Tím, že zákazník sdělí BURDA Praha své osobní a jiné údaje v souvislosti s objednávkou předplatného, uděluje tím společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních a jiných kontaktních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.) a to prostřednictvím zpracovatele - společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. Rozsah uděleného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití jsou blíže popsány v části D. těchto Všeobecných podmínek.
 
Předplatitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zprávy, resp. telefonní hovory a s nimi spojené údaje, které si vyměňuje se společností BURDA Praha, spol. s r.o. coby vydavatelem časopisů prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických komunikací, mohou být vydavatelem monitorovány, a to výhradně za účelem záznamu transakcí, vnitřní kontroly poskytovaných služeb (zvyšování jejich kvality) a dále též ochrany práv vydavatele. O monitorování je předplatitel informován v rámci (na začátku) telefonního hovoru.
 
Podáním objednávky předplatného zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.
 
Zákazník, resp. spotřebitel si je vědom toho, že třebaže uzavře smlouvu o předplatném formou prostředku komunikace na dálku, od takové smlouvy nemůže dle aktuální právní úpravy odstoupit.
 
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením smluv o předplatném je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) spotřebitel nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu spotřebitele a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s vydavatelem časopisu. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 
Společnost BURDA Praha, spol. s r.o. je oprávněna tyto všeobecné obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit a to za podmínek uvedených v části E. těchto Všeobecných podmínek.

C. PODMÍNKY ÚČASTI V AKCÍCH

C.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů

Zákazník, který má zájem o účast v marketingové soutěži či jiné akci (dále spolu také jako „Akce“), jejímž pořadatelem je BURDA Praha, může tak učinit způsobem, který BURDA Praha jako způsob přihlášení se do soutěže nebo akce určí, zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na soutěži nebo akci.

Účast v soutěži či jiné akci je BURDA Praha oprávněna podmínit sdělením a udělením souhlasu ke zpracování osobních a jiných údajů, které jsou nezbytné pro posouzení splnění podmínek účasti v soutěži či jiné akci, pro řádné vyhodnocení soutěže či jiné akce a pro sdělení výsledků soutěže či zasílání případných výher. Pokud má zákazník zájem, může BURDA Praha sdělit i další doplňkové informace, které přispějí ke zlepšení služeb poskytovaných ze strany BURDA Praha.

Tím, že zákazník sdělí BURDA Praha své osobní a jiné údaje v souvislosti s účastí v soutěži nebo jiné akci, tedy zúčastňuje se Akce, uděluje tím společnosti BURDA Praha coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů (včetně sdělených kontaktních údajů –  e-mail, telefon, fax atd.) prostřednictvím zpracovatele - společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice a ke zpřístupnění těchto osobních údajů obchodním partnerům BURDA Praha, kteří se podílejí na konkrétní Akci. Pokud není v pravidlech Akce upraveno jinak, rozsah uděleného souhlasu, pravidla zpracování osobních údajů zákazníků a podmínky jejich užití se řídí částí D. těchto Všeobecných podmínek.

C.2 Souhlas s užitím příspěvků

Poskytne-li zákazník BURDA Praha v souvislosti s účastí v soutěži či jiné akci v hmotné či elektronické podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména autorské texty, fotografie, kresby, obrázky apod.) (dále jen „příspěvky“), uděluje BURDA Praha svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech vydávaných společností BURDA Praha, spol. s r.o. a jejich zpřístupněním prostřednictvím Internetu na internetových stránkách provozovaných BURDA Praha a dále jejich umístěním v tiskových inzerátech, na plakátech, billboardech, letácích a podobných reklamních materiálech v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy BURDA Praha).

V případě, že příspěvky budou zachycovat osobnostní atributy zákazníka nebo jakékoli třetí osoby (zejména podobizny, obrazové snímky, obrazové, zvukové a zvukově – obrazové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy apod.), uděluje zákazník BURDA Praha svolení s užitím takových osobnostních atributů způsobem uvedeným výše v tomto článku a rovněž nese odpovědnost za to, že třetí osoba udělila souhlas s užitím příspěvku.

Veškerá oprávnění dle článku C.2 těchto Všeobecných podmínek uděluje zákazník BURDA Praha bezplatně (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu sedmdesáti let a bez množstevního omezení. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče, kazety VHS apod.) nebudou zákazníkovi vráceny.

Tím, že zákazník zašle BURDA Praha své příspěvky, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout společnosti BURDA Praha veškerá práva zmíněná výše v tomto článku Všeobecných podmínek a že nikdo nemá k těmto příspěvkům jakákoli práva, která by v tom zákazníkovi bránila. Pokud se toto prohlášení zákazníka ukáže být nepravdivým, je společnost BURDA Praha, spol. s r.o. oprávněna požadovat po zákazníkovi náhradu nemajetkové újmy a veškeré vzniklé škody a veškerých nákladů způsobených tím, že společnost BURDA Praha, spol. s r.o. prohlášení zákazníka za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

BURDA Praha si vyhrazuje právo příspěvky nepoužít, a to zejména v případě, že příspěvky budou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, budou ohrožovat veřejný pořádek nebo svým obsahem odporovat oprávněným zájmům společnosti BURDA Praha, spol. s r.o.

D. PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ A UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

D.1 Souhlas ke zpracování osobních údajů

Tím, že zákazník sdělí společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. své osobní údaje v souvislosti s jakýmkoli užitím produktů a služeb BURDA Praha (zejména vyplněním a odesláním tištěného nebo elektronického formuláře k účasti na Akci, k objednávce předplatného vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách, objednáním předplatného na telefonní lince, odesláním dopisu či jakkoli jinak v souvislosti s Akcemi pořádanými společností BURDA Praha, spol. s r.o.), uděluje tím společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. coby správci souhlas ke zpracovávání takto sdělených osobních údajů včetně elektronických kontaktů elektronické pošty (e-mail, telefon, fax atd.) prostřednictvím zpracovatele - společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice a k zpřístupnění těchto údajů jejím obchodním partnerům uvedeným na jejích webových stránkách a/nebo podílejících se na té které příslušné Akci. Tento souhlas uděluje zákazník na 10 let s tím, že je oprávněn jej kdykoli odvolat, a to písemným prohlášením doručeným na adresu společnosti BURDA Praha, spol. s r.o.

Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. vyslovuje zákazník souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Praha či jejích shora zmiňovaných obchodních partnerů. Nesouhlasí-li zákazník s tím, aby mu byla prostřednictvím elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály BURDA Praha či jejích obchodních partnerů, zaškrtne příslušnou kolonku příslušného formuláře nebo zrušení provede přímým kliknutím na zrušující odkaz v textu reklamního sdělení nebo tuto skutečnost nahlásí osobně na telefonní lince nebo tuto skutečnost písemně společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. sdělí společně s jeho elektronickými kontakty elektronické pošty nebo s telefonním číslem.

D.2 Účel a podmínky zpracování osobních údajů

BURDA Praha, spol. s r.o. prohlašuje, že bude údaje získané dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek zpracovávat a používat za účelem vytvoření databáze čtenářů časopisů BURDA Praha spol. s r.o. a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin čtenářů jednotlivých časopisů a jí provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování Akcí, zasílání předplacených časopisů, za účelem možného zasílání výher, obchodních sdělení či propagačních materiálů společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. anebo jejích obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám. BURDA Praha je oprávněna zpřístupnit údaje dle článku D.1 těchto Všeobecných podmínek svým obchodním partnerům, kteří jsou povinni nakládat s těmito údaji v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Společnost BURDA Praha spol. s r.o. prohlašuje, že osobní údaje takto zákazníkem poskytnuté budou zpracovávány pro potřeby této společnosti, a to zaměstnanci této společnosti nebo jejími smluvními partnery coby zpracovateli osobních údajů na základě smlouvy se správcem – zejména společností SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, sídlo Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, event. , popř. mohou být zpřístupněny obchodním partnerům BURDA Praha uváděným na jejích webových stránkách, žádné další osobě zpřístupněny nebudou. Právo přístupu zákazníka k údajům o jeho osobě je zaručeno.
Zákazník bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje zákazník dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně na adrese BURDA Praha coby správce, dále způsoby uvedenými v článku D.1 Všeobecných podmínek nebo prostřednictvím písemné pošty na adrese správce odvolat.

V případě, že BURDA Praha, spol. s r.o. poruší své povinnosti správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, má zákazník právo požadovat na BURDA Praha, spol. s r.o. vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik otištění Všeobecných podmínek v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Praha, spol. s r.o. nebo umístění Všeobecných podmínek do zápatí internetových stránek BURDA Praha, spol. s r.o. Tyto Všeobecné podmínky je společnost BURDA Praha, spol. s r.o. oprávněna v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat pouze BURDA Praha, spol. s r.o. a to za podmínek dále uvedených. BURDA Praha, spol. s r.o. oznámí změnu Všeobecných podmínek upozorněním v tištěném vydání některého z časopisů BURDA Praha, spol. s r.o. nebo na internetových stránkách.
 
Návrh na změnu Všeobecných podmínek zašle BURDA Praha předplatiteli i na kontaktní elektronickou adresu uvedenou ve smlouvě, a to ve lhůtě alespoň 30 pracovních dní před jejich plánovaným nabytím účinnosti. Pokud předplatitel se zněním nových VOP nesouhlasí, je oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 5 pracovních dní od doručení návrhu na změnu Všeobecných podmínek. Výpověď smlouvy je třeba zaslat společnosti BURDA Praha s.r.o. na kontaktní adresu uvedenou ve smlouvě. Pokud zákazník smlouvu nevypoví ve stanovené lhůtě, má se za to, že se změnami VOP souhlasí.
Souhlas s novým zněním Všeobecných podmínek pak vyjádří zákazník i tím, že bude produkty a služby BURDA Praha, spol. s r.o. nadále používat.
 
Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 
V případě odlišného znění Všeobecných podmínek a smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností BURDA Praha spol. s r.o. má přednost znění smlouvy.

Datum vydání: 25.4.2016

BURDA Praha spol. s r.o.